603-609-690
Zaznacz stronę

Wejście w życie nowelizacji do ustawy o podatku od towarów i usług w styczniu tego roku spowodowało kilka zasadniczych zmian w tym podatku. Jedną z nich jest zmiana w zakresie podstawy opodatkowania określonej w art.29 ustawy.

Należy zwrócić uwagę z definicji podstawy opodatkowania wyrażonej w art. 29 VATU zniknęło pojęcie „obrotu”. Zostało ono zastąpione pojęciem „zapłaty”, gdyż zmieniony zapis mówi, że podstawą opodatkowania jest wszystko to, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Definicja ta zawiera więc w sobie zadatki, zaliczki, przedpłaty i zbliżone rodzaje płatności.

Podstawa opodatkowania w myśl nowych przepisów obejmuje m.in. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze (z wyjątkiem kwoty podatku w nich zawartej) oraz koszty „dodatkowe”, które dokonujący dostawy lub usługodawca pobiera od nabywcy – ustawodawca wymienia je przykładowo: prowizje, koszty opakowania, transportu czy ubezpieczenia.

Zmianie uległa także zasada opodatkowania rabatów udzielanych z tytułu wcześniejszej płatności oraz uwzględnionych w momencie sprzedaży. Od stycznia 2014 roku kwota takich rabatów wyłączona jest z podstawy opodatkowania. Zmiana ta nie znajdzie jednak zastosowania do rabatów udzielanych po sprzedaży, które tak jak dotychczas zmniejszają podstawę opodatkowania.

Istotną zmianą jest też sposób w jaki podatnik powinien potwierdzać przekazanie nabywcy towaru lub usługobiorcy faktury korygującej. W dotychczasowej praktyce kwestia ta powodowała liczne problemy więc pozytywnie należy ocenić zmianę polegającą na umożliwieniu podatnikowi potwierdzenia prawa do obniżenia podstawy opodatkowania poprzez przedstawienie potwierdzenia otrzymania faktury przez kontrahenta. Wystarczające powinno być zatem posiadanie dowodu nadania przesyłki za potwierdzeniem odbioru. Moment odebrania faktury korygującej – przed lub po terminie do złożenia deklaracji za dany okres – jest istotny z tego względu, że decyduje o tym w jakim okresie rozliczeniowym przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia podstawy opodatkowania.

Opisane wymogi związane z potwierdzeniem doręczenia faktury korygującej znajdą zastosowanie do: kwot rabatów posprzedażowych, wartości zwróconych towarów i opakowań, zwróconej całości lub części kwoty wpłaconej na poczet ceny sprzedaży jeśli do tej sprzedaży ostatecznie nie doszło, a także w przypadku pomyłki w kwocie podatku wskazanego na fakturze.

Na koniec zauważyć należy, że część opisanych zmian stanowi zupełną nowość w VAT, jednak część z nich jest tylko wyrażonym i doprecyzowanym potwierdzeniem praktyki stosowanej już wcześniej pomimo braku tak wyraźnego umocowania w przepisach ustawy o VAT.