603-609-690
Zaznacz stronę

Już od przyszłego roku Urzędy Skarbowe nabędą skuteczne narzędzie do podważenia niektórych optymalizacji. Takie uprawnienie wynika z brzmienia nowych przepisów dyrektywy o spółkach powiązanych, które ma wyeliminować korzystanie z przywilejów wynikających z dyrektywy, jeśli dana spółka stosuje rozwiązania obliczone jedynie na uzyskanie korzyści podatkowych.

27 stycznia Ministrowie Finansów Unii Europejskiej zdecydowali o zamieszczeniu w dyrektywie 2011/96 dotyczącej transakcji między powiązanymi spółkami z krajów unijnych (tzw. dyrektywa parent-subsidiary) klauzuli mającej na celu ograniczenie obejścia prawa. Unijna regulacja wyprzedzi zatem polskie przepisy bowiem projekt zmian w Ordynacji podatkowej w tym zakresie czeka na rozpatrzenie przez Radę Ministrów. Decyzja ministrów krajów Unii Europejskiej wyposaży Urzędy Skarbowe w narzędzie mające na celu zapobieganie obchodzeniu prawa. W przypadku wejścia w życie znowelizowanej dyrektywy, niektóre transakcje ustawowo wolne od podatku, także pomiędzy polskimi spółkami, będą opodatkowane na mocy decyzji Urzędów Skarbowych.

 Celem wskazanej powyżej dyrektywy o spółkach powiązanych, którą państwa UE muszą wprowadzić do swojego ustawodawstwa do końca 2015 r., jest ułatwienie przepływu kapitału oraz zwolnienie z podatku dochodów np. z dywidend w zyskach pomiędzy spółkami. Klauzula dotycząca obejścia prawa nie przyznaje możliwości skorzystania z powyższych przywilejów transakcjom tzw. „nieautentycznym”, których- jak wskazuje art. 1.2- „głównym celem bądź jednym z celów” jest uzyskanie oszczędności podatkowej.

Na podkreślenie raz jeszcze zasługuje fakt, że wspomniana powyżej możliwość podważenia optymalizacji dotyczyć będzie także spółek krajowych. Podważenie transakcji w odniesieniu do spółek powiązanych na terenie Unii Europejskiej jest możliwe, jeśli jej głównym bądź jednym z głównych celów jest oszczędność podatkowa. Warto zauważyć, że dyrektywa wprowadza jednocześnie zasadę orzekania na korzyść podatnika- zawsze w przypadku zaistnienia wątpliwości co do przepisów lub faktów.

Ministrowie finansów Unii Europejskiej przyjęli ponadto, że klauzula będzie miała charakter bardzo ogólny (ang. GAAR – general anti-abuse rule). Kraje unijne mogą przyjąć zatem zasady ostrzejsze niż te wynikające z dyrektywy.

W Polsce trwają obecnie prace nad wprowadzeniem klauzuli do przepisów prawa podatkowego.  W obecnym projekcie krajowe rozwiązanie przewiduje, że na organie podatkowym będzie ciążył obowiązek wykazania, że korzyści podatkowe uzyskane dzięki nieautentycznym rozwiązaniom są znaczne, tj. przekraczają 50 tys. zł za rok podatkowy. Ostateczny kształt regulacji może jeszcze jednak ulec zmianie w trakcie prac nad projektem.