603-609-690
Zaznacz stronę

Od nowego roku wejdą w życie przepisy uchwalone 29 sierpnia 2014 roku w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, doprecyzowujące przepisy dotyczące dochodu wspólnika spółki osobowej, powstającego w wyniku wystąpienia ze spółki lub jej likwidacji.

W świetle obowiązującej regulacji do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej wydatkom na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce i uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce.  Wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. nowelizacja doprecyzowuje, że ww. kwoty środków pieniężnych pomniejsza się również o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Jak można przeczytać w projekcie nowelizacji, zmiany są konieczne z uwagi na fakt, że dotychczasowe przepisy ,,nie uwzględniają w swej treści okoliczności, iż zysk dzielony między wspólników ustalany jest w oparciu o przepisy rachunkowe, a nie podatkowe, a tym samym przy jego kalkulacji uwzględnia się wydatki niestanowiące kosztów podatkowych. Skutkuje to tym, iż w kwocie środków pieniężnych uzyskanej z tytułu wystąpienia ze spółki niebędącej osobą prawną, niestanowiącej przychodu zgodnie z tymi przepisami, uwzględnia się również wydatki, które zgodnie z ustawą nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu”. Resort finansów tłumaczy, iż taki stan rzeczy prowadzi do wprowadzenia dla wspólników spółek niebędących osobami prawnymi preferencyjnego sposobu opodatkowania dochodu, stąd wprowadzana nowelizacja przepisów w tym zakresie.

Nowelizacja obejmuje także sytuacje otrzymania przez wspólnika występującego ze spółki wierzytelności. Doprecyzowano, iż przychodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną lub z tytułu likwidacji takiej spółki nie jest wartość otrzymanych wierzytelności. Przychód jednak powstaje wraz
z momentem zbycia lub spłaty otrzymanej wierzytelności. Przychodem nie jest jednak wartość otrzymanej spłaty wierzytelności w części uprzednio zarachowanej jako przychód należny oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki. Wyjątkiem są tutaj jednak wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika.

Powyższe zmiany przepisów ustawy o PIT i CIT wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.